' بهانه ای برای خندیدن | پرنیان
گزارش — 06 می 2016

نــوروز بهانــه ای اســت بــی همتــا، بــرای خندیــدن. ایــن بهتریــن جملــه ای اســت کــه مــی توانــم در مــورد نــوروز بگویــم و گمــان مــی کنــم آنــان کــه شــماره روزهــای عمرشــان، چــون مــن باشــد، بــا ایــن ســخن هــم داســتان باشــند. بــرای نســل مــن کــه بــازی هــای کودکانــه اش گروهــی بــود و شــب نشــینی هایــش، همــراه بــا قصــه و لبخنــد بزرگترهــا، بــرای نســل مــن کــه عــادت کــرده بودیــم بــه یــک فیلــم ســینمایی عصرهــای آدینــه و نــوروز تمــام عصرهایــش، عصــر آدینــه بــود و فردایــش برخــلاف آدینــه هــا همچنــان تعطیــل، بــرای مــن و نســل مــن کــه نــوروز بــوی اســکناس تانخــورده بــود و تنقــلات شــور و شــیرین مــی داد و سرشــار بــود از شــر و شــور کودکــی و شــیطنت هــای زیبایــش، هرگــز و هیــچ چیــز نمــی توانــد جایگزیــن آن بهانــه جــاودان بــرای خندیــدن باشــد حتــا اگــر تمــام آن حــس و حــال هــا بــا گذشــت روزگار کمرنــگ و کمرنــگ شــده باشــد. نمــی دانــم و نمــی خواهــم بگویــم کــه نــوروز نســل مــن خــوب بــود یــا نــورزو نســل امــروز کــه هــر چنــد فاصلــه شــب و روز ایــن دو نســل بســیار نیســت امــا بــه لطــف تکنولــوژی تفــاوت دنیایــی کــه در آن زندگــی مــی کننــد، بســیار اســت و شــاید از همیــن رو بــود کــه تصویــر روی جلــد ایــن ویــژه نامــه را متفــاوت بــا تمــام جلدهــای نشــریه پرنیــان کار کردیــم تــا همــه از دیــدن آن لــذت ببرنــد و آرام لبخنــد بزننــد از آمــدن دوبــاره نــوروز کــه مــی توانــد بهتریــن بهانــه باشــد بــرای پــر کــردن فاصــه دنیــای نســل هــا کــه نــوروز خاطــره مشــترک همــه ماســت. در ایــن ویــژه نامــه تــلاش بســیاری کردیــم کــه بیشــتر از نــوروز و بهــار و ســرزمین مــادری مــان بــرای تــان بگوییــم و امیــد کــه خوانــدن ایــن شــماره بــرای تــان تجربــه ای لــذت بخــش و شــیرین باشــد. پرنیان ویژه نوروز را در کنار خانواده پر مهرتان با لبخند ورق بزنید. سالی سرشار از سلامتی و شادمانی را برای تان آرزومندم.

به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

ابوذر مریخ پور

(0) دیدگاه خوانندگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

مهاجرت به کانادا | مهاجرت به آمریکا | گرین کارت آمریکا | مهاجرت از طریق سرمایه گذاری | مهاجرت نیروی کار | اقامت کانادا | اقامت آمریکا | دانمارک | مهاجرت به دانمارک | تحصیل در کانادا | تحصیل در آمریکا | نرخ ارز | مهاجرت به کانادا | ماهنامه پرنیان